Puh: +358 (0)207 401234

Golden Door Oy tietosuojaseloste 02/2020

Henkilötietolaki (523/1999) 10, 24 §

Golden Door Oy (”Rekisterinpitäjä”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan palvelujaan käyttävien henkilöiden (”Käyttäjä”) yksityisyyttä. Tässä tietosuoja- selosteessa informoidaan Rekisterinpitäjän Käyttäjää koskevien henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöistä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan Käyttäjää koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa kyseistä käyttäjää koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite sekä Käyttäjän Rekisterinpitäjän palveluihin liittyvää tietoa.

Pyydämme Käyttäjää lukemaan koko tämän asiakirjan ennen palveluiden käyttöä.

1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän toimittamien palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten. Rekisterinpitäjä sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista.

2. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Rekisterissä ylläpidetään Käyttäjien seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja jotka kerätään Käyttäjältä itseltään tai hänen yritykseltä: Nimi-, henkilön sekä yrityksen tunnistetiedot ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, laskutustiedot, henkilön liikkumiseen sekä harrastuksiin liittyvää tietoa. Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai Käyttäjän pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

3. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten. Yksittäisen henkilön tietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän organisaation sisällä sekä Rekisterinpitäjän alihankkijoille Rekisterinpitäjän palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta.

4. Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään Rekisterinpitäjän käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuna, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on vain Rekisterinpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan henkilöillä. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti Rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Osa tiedoista on paperimuotoista, jolloin ne säilytetään Rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

5. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun Käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen.

6. Muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan Rekisterinpitäjän verkkosivustolla osoitteessa https://www.goldendoor.fi. Muutoksilla ei heikennetä Käyttäjien oikeuksia ilman Käyttäjän suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi Käyttäjää olennaisista muutoksista erikseen sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Rekisterinpitäjään alla olevaan osoitteeseen.

Golden Door Oy

Y-tunnus: Y-0741415-0
Osoite: Karapellontie 8, 02610 Espoo Yhteyshenkilö: JP Heino
Puhelin: +358 (0)207 401234
E-mail: info@goldendoor.fi
www.goldendoor.fi© Golden Door Oy, Karapellontie 8 - Finland